Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WA1M/GUp/38/2022) w trybie z wolnej ręki samochód Volkswagen Caddy WW521Wh, rocznik 2008 za cenę nie niższą niż 5.000,00 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je w formie skanu na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 
5 września 2023 r.  Szczegóły w regulaminie. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA1M/GUp/38/2022, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem pojazdu przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda pojazd podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz e-mail. [email protected].