Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Skwierczyńskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt LD1M/GUp-s/23/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności do samochodu osobowy marki Volkswagen Golf 1.6 rok produkcji 1996 przebieg 138386 km, o nr rejestracyjnym: EL5M536, bez ceny wywołania.
Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka Syndyk Gawła Jarosińskiego ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r.
Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt LD1M/GUp-s/23/2022
W przypadku zainteresowania nabyciem udziału w aucie przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda udział w aucie podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.
Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu: 501-224-432, adresem e-mail: [email protected]