Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mai Budziszewskiej-Caik w upadłości, sygn. akt XIX GUp 752/20 sprzeda udział wynoszący 1/2 w wierzytelność wynikający z wyroku z dnia 11 lutego 2004r. wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny I A Ca 1552/03, z klauzulą wykonalności z dnia 17 lipca 2003r. wydaną przez Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt I C 2616/99 w kwocie należności głównej w wysokości 1.350.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 kwietnia 2001 r., oraz kosztów procesu za I i II instancję w wysokości 14.600,00 zł. Przedmiotowa należność dochodzona na drodze postępowania egzekucyjnego, umorzonego w skutek bezskuteczności postanowieniem z dnia 16 września 2015r. 

Cena sprzedaży wynosi nie mniej niż 790,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt złotychh 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 29 października 2021 r.  przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek, iż  dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 752/20.

Syndyk poinformuje w dniu 2 listopada 2021r. wszystkich oferentów o wyborze najwyższej oferty.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy [email protected].