Syndyk masy upadłości HNWI CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-035), przy ul. Kazimierza Brokla 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000716614, posługująca się numerem NIP: 5272837111, REGON: 369426701, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA1M/GUp/20/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność o wartości nominalnej 6.671,12 zł wchodzącą w skład masy upadłości za  kwotę nie niższą niż 1.075,00 zł. Wycena należności zostanie udostępniona po złożeniu przez każdego zainteresowanego zapytania na adres mailowy: [email protected] oraz [email protected].

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 8 września 2023 r. przesyłając je w formie e-mailowej na adres: [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek „Konkurs ofert, sygn. akt WA1M/GUp/20/2022, HNWI – Należność”, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.