Syndyk masy upadłości POLSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE „INWEST” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, sygn. XIX GUp 11/19 sprzeda wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości.

Łączna wartość nominalna wierzytelności wynosi 79.500,86 zł.

Cena sprzedaży wynosi nie mniej niż 100,00 zł.

Wierzytelność wobec ML Projekt 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stwierdzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.07.2014 r., sygn. akt. XX GC 1312/13. (Syndyk posiada tytuł wykonawczy). Postępowanie egzekucyjne umorzone postanowieniem z 31 grudnia 2018 r. jako bezskuteczne.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 3 lutego 2020 r. osobiście w biurze syndyka (adres: ul. Wilanowska 8 lok.3, 00-422 Warszawa), przesyłając je do biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu do biura syndyka, nie zaś data nadania) lub przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected]. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 11/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem należności przez więcej niż jeden podmiot syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.