Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Artura Tomaszewskiego, sygn. XIX GUp 810/19 sprzeda należność wchodzącą w skład masy upadłości.

Łączna wartość nominalna wierzytelności wynosi 173.191,89 zł

Cena sprzedaży wynosi 1,00 zł.

Należność stanowi:

  1. Wierzytelność w wysokości 165.605 zł od DASTRAL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na podstawie Wyroku z dnia 14 lipca 2017r. sygn. akt. IX GC1145/16 wraz kosztami postępowania w kwocie 7.496,89 zł

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. osobiście w biurze syndyka (adres: ul. Wilanowska 8 lok.3, 00-422 Warszawa), przesyłając je do biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu do biura syndyka, nie zaś data nadania) lub przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected]. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 810/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem należności przez więcej niż jeden podmiot syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.