Syndyk masy upadłości Bookszpan Sp. z o. o.  w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, sygn. XIX GUp 643/19 sprzeda wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości:

  1. REMA Paweł Kietliński i spólnicy Sp. J. ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź wierzytelność wynikająca z niezapłaconych faktur nr FV 4/11/2016, FV 4/10/MD/2017, FV 9/10/MD/2017- łączna wartość nominalna wynosi 754,04 zł;
  2. Lira Publishing Sp. z o. o. ul. R. Mielczarskiego 1/78, 02-798 Warszawa wierzytelność wynikająca z niezapłaconej faktury nr FV 10/07/MD/2017 – łączna wartość nominalna wynosi 1.845,00 zł;
  3. TMC Art. S.C. M. Majewski ul. Urbanistów 1/51, 02-397 Warszawa, wierzytelność za niezapłacone faktury FK 77/KO/2/18 dup. Z dni 12.12.2018 rok na kwotę 143,01 zł z czego do zapłaty pozostało 43, 67 zł oraz FK 78/KO/2/18 dupl. 12.12.2018 roku na kwotę 63,00 zł – łączna wartość nominalna wynosi 106,67 zł;
  4. TOP Market Centre S.C. M. Majewski S. Majewska ul. Urbanistów 1/51 0-397 Warszawa wierzytelność za niezapłacone faktury FK 437/KO/136/18 dupl. z 12-12-2018 na kwotę 971,79 zł, z czego do zapłaty pozostało 263,13 zł oraz FK 438/KO/136/18 dupl. z 12-12-2018 na kwotę 353,83 zł- łączna wartość nominalna wynosi 616,96 zł;

Łączna wartość nominalna wierzytelności wynosi 3,322,67 zł.

Cena łączna sprzedaży wynosi nie mniej niż 84,00 (słownie: osiemdziesiąt cztery 00/100 ) złotych

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.  przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek, iż  dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 643/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem wierzytelności, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk ma prawo przeprowadzenia licytacji.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.