Syndyk masy upadłości G. Wróblewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 594/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej pozostałościami budynku położonej w Strzeniówce, gmina Nadarzyn, przy ul. Topolowej 12 , działka ewidencyjna numer 83 obręb 13 o powierzchni 2341 m , dla  której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer Wa1P/00025746/9 za cenę nie niższą niż 200.000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 27 stycznia 2021 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura syndyka listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 12.00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.