Syndyk masy upadłości Dariusza Szokało osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 496/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 537/7 o powierzchni 935 m wraz z udziałem wynoszącym 1/8 w prawie do drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 537/8 o powierzchni 345 m , położonej w Republice Czeskiej w miejscowości Stare Jesenčany za cenę nie niższą niż 27.080,00 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 1 lutego 2021 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura syndyka listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2021 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.30. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.