Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/12 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mostówka, powiat Wołomiński stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1/14 o powierzchni 0,9036 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00001921/1, za cenę nie niższą niż 2.700,00 zł.

Wadium w kwocie 270,00 zł należy wpłacić do dnia  1 października 2019 r. Oferty należy składać do dnia 1 października 2019 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godzinie 14:00 w Biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3, 00-422 Warszawa.


Więcej informacji udziela biuro syndyka pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie 728 885 536.


Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U.2018.1405 t.j. z dnia 2018.07.23 ), zwanej dalej jako „UKUR”, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR.