Syndyk masy upadłości Adama Cupryjaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 165/17), ogłasza przetarg na sprzedaż na sprzedaż udziału w wysokości ¾ w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Gabryielin (05-505) przy ul. Polnej 28D, gm. Prażmów, pow. Piaseczyński, woj. mazowieckie, o powierzchni 1200 m2, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 171/8, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA5M/00424862/0 (dalej jako „Udział w Nieruchomości”), za cenę nie niższą niż 137.000,00 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 12 lutego 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie (00-454) Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2019 r. w gmachu Sądu w Sali nr 14 o godz. 9.30. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w gmachu Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 118 49 34 lub adresem e-mail: [email protected].