Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Próchnickiej w upadłości (sygn. akt syndyka WA2M/GUp-s/679/2022) sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości 1150/420028 w prawie własności nieruchomości lokalowej (garażu wielostanowiskowym) stanowiącej miejsce postojowe nr 438, które znajduje się w budynku położonym na ternie miasta Ząbki przy ul. Calineczki 2-6, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1W/00127299/0 z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę nie niższą niż 30.000,00 zł netto. Wadium wynosi 5.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].