Syndyk masy upadłości Konrada Kuligowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „D2M” Konrad Kuligowski w upadłości z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Żurawiej 45, NIP: 5242189067 sprzeda w trybie z wolnej ręki ½ udziału należności Upadłego wobec Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku dochodzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, III Wydział Cywilny w postępowaniu o sygn. akt III C 1081/18 wynikającej z umowy kredytu hipotecznego nr Y07E/75311344 z dnia 29 sierpnia 2008 r., gdzie wartość przedmiotu sporu zgodnie z pozwem na dzień 28 czerwca 2018 r. wynosiła 722.761,74 zł  – za cenę nie niższą niż 18.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godziny 23.59 przesyłając je w formie e-mailowej na adres: [email protected].

Oferta winna zawierać tytuł: „Konkurs ofert, sygn. akt XVIII GUp 501/19, Kuligowski– Należność”, pełne dane oferenta umożliwiające jego identyfikację oraz proponowaną kwotę nabycia.

Dodatkowo oferta powinna posiadać oświadczenie, iż kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.