Syndyk masy upadłości Bożeny Kalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 1357/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Bolimowskiej Wsi oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 169 o powierzchni 600 m2 obręb 0001 Bolimowska Wieś, województwo skierniewickie, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1H/00019384/0 za cenę nie niższą niż 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 stycznia 2021 roku osobiście w Kancelarii Syndyka przy ulicy Ludnej 9/1, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2021 r. w Kancelarii Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 12.00. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie oraz w biurze syndyka przy ul. Ludnej 9/1 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się.  Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.