Syndyk masy upadłości Giedymina Wróblewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 789/18), ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej pozostałościami budynków gospodarczych składającej się z działki numer 83 obręb 13 położonej przy ul. Topolowej 13 w Strzeniówce, gmina Nadarzyn, województwo mazowieckie, o powierzchni 2.341 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer WA1P/00025746/9 za cenę nie niższą niż 508.000,00 zł ( słownie: pięćset osiem tysięcy i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 1 kwietnia 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia  2019 r. w gmachu Sądu w sali nr 119 godz. 8.50 Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17