Syndyk masy upadłości Anny Filipowicz w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 434/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kunin, gmina Goworowo, powiat ostrołęcki, obręb 0023 Kunin, działki nr 97/6, 97/9, 99/5, 99/8, 99/21, 101/5, KW nr OS1O/00041147/2,

za cenę nie niższą niż 16.000,00 zł brutto. Wadium wynosi 2.00,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022 r. osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2022 r.  w w/w biurze o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. +48 501 541 541.