Likwidator Developer House sp. z o.o. w Warszawie sprzeda nieruchomość stanowiącą drogę dojazdową do posesji położoną w Warszawie, dzielnica Wawer o numerze 33/76, obręb 3-13-30 o obszarze 3279mdla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00460479/9.

Nieruchomość jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami osób trzecich w postaci służebności gruntowej, które nie wygasają w przypadku sprzedaży i pozostają w mocy.

Oferty na zakup ww. nieruchomości należy składać na adres biura likwidatora, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, do dnia 6 grudnia 2019 r. z adnotacją „NIE OTWIERAĆ, OFERTA ZAKUPU, DEVELOPER HOUSE W LIKWDACJI” (decyduje data wpływu).  Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Więcej informacji udziela biuro likwidatora pod numerem 22 118 49 34 oraz adresem mailowym [email protected].

Warunki przetargu do pobrania w Biurze Likwidatora po wcześniejszym umówieniu.