Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Skibińskiego, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XIX Gup 36/21 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału wysokości 1/40 wysokości w prawie własności do nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiecie nowodworskim miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Śniadeckich 1, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 63/2 o pow. 622 m2 z obrębu 8-10, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta za cenę nie niższą niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2024 r. osobiście w Biurze syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa (w godzinach pracy biura) lub przesłać je na adres biura syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024 r. w Biurze syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa o godz. 12.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa, a także w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy.. 

W celu zapoznania się z dokumentami oraz uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu 502 997 928 bądź adresem e-mail: [email protected]