Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Kałowskiego sygn. akt XIX GUp 125/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, gmina Otwock miejscowości Otwock, obręb 168 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 5,6, 7, 8, 9, 10 o łącznej powierzchni 11 446 m, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku IV wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1O/00019667/5 za cenę nie niższą niż 44.600,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych i 00/100) złotych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 20 maja 2024 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2024 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11:20. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.