Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kingi Błażejczyk w upadłości (sygn. akt syndyka WA2M/GUp-s/648/2022) sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność o nr 59 położonego w budynku mieszkalnym  w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 105 o pow. 32,68 m(2), dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA2M/00453575/2 wraz z udziałem w wysokości 3268/1141101 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA2M/0033254/8, za cenę nie niższą niż 444.000,00 zł netto. Wadium wynosi 40.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].