Syndyk masy upadłości Camaieu Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 7/21 w trybie z wolnej ręki pakiet należności przysługujący od Camaieu International SAS wchodzących w skład masy upadłości za cenę minimalną w kwocie 2.070,00 zł brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. na adres e-mail: [email protected] bądź osobiście w biurze syndyka przy ul. Ludnej 9 lok. 1, 00-413 Warszawa. Wiążąca jest data wpływu oferty, nie zaś nadania.

Oferta powinna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, że dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 7/21.

Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy zbycia wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ciążą na nabywcy. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 22 657 43 97. Operat szacunkowy zostanie udostępniony zainteresowanym po uprzednim kontakcie z biurem syndyka.