Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 119/21 w trybie z wolnej ręki pakiet należności przysługujący od AM PHARMA sp. z o.o., LEK-AM sp. z o.o., APTEKA KRZYWIŃSKA Małgorzata Banaszak, Anna Maria Banaszak Sp. jawna wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 59.565,01 zł za cenę minimalną w kwocie 5.150,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r. 

Oferta powinna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, że dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 119/21.

Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy zbycia wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ciążą na nabywcy. 

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, równej co najmniej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda wierzytelność podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny i uzyskaniu informacji o braku zainteresowania w dalszej części wyboru nabywcy.

zestawienie_należności 2.png