Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Fundusz Rezerw Inwestycyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 142/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

  1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000 złotych w spółce Apartamenty dla Seniora sp. z o.o. (KRS 0000530378) za cenę nie niższą niż 2,69 złotych;
    1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 600 złotych w spółce Black Fox Multi Asset sp. z o.o. (KRS 0000474515) za cenę nie niższą niż 0,50 złoty;
    1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 000 złotych w spółce Black Fox FX sp. z o.o. (KRS 0000469751) za cenę nie niższą niż 0,50 złoty;
    1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 55 000 złotych w spółce Quantum Electric sp. z o.o. (KRS 0000098446) za cenę nie niższą niż 29,74 złotych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Oferta powinna zawierać:

1. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL; 

2. oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie;

3. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia udziałów.

Termin na składanie ofert: 20 luty 2023 r. (do godz. 23.59)