Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Alana Walburg w upadłości, sygn. akt XIX GUp 225/21 sprzeda roszczenie z tytułu nadwyżki ze sprzedaży nieruchomości, będącej zabezpieczeniem umowy pożyczki nr 01/11/2019 zawartej z LFSI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu w kwocie należności głównej w wysokości 120.000,00 zł.

Cena sprzedaży wynosi nie mniej niż 11.900,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 13 maja 2022 r.  przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected].

Oferta winna zawierać dopisek, iż  dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 225/21.

Syndyk poinformuje w dniu 16 maja 2022 r. wszystkich oferentów o wyborze najwyższej oferty.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy [email protected].