Syndyk masy upadłości ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 2/22) w trybie z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości tj.:

  1. ruchomości Upadłego zlokalizowane w magazynie położnym w Tułowicach , których szczegółowy spis stanowi Załącznik nr 1 – za cenę nie niższą niż 519.379,22 zł netto;
  2. ruchomości Upadłego zlokalizowanych w magazynie położonym w Barlinku, których szczegółowy spis stanowi Załącznik nr 2 – za cenę nie niższą niż 210.857,34 zł netto;
  3. ruchomości Upadłego zlokalizowanych w magazynie w Sochaczewie, których szczegółowy spis stanowi Załącznik nr 3 – za cenę nie niższą niż 31.964,27 zł netto; 

Można składać oferty na poszczególne Magazyny, z uwzględnieniem cen wywoławczych wskazanych powyżej, z tym  że oferty obejmujące wszystkie lokalizacje mogą zostać potraktowane priorytetowo.

Zainteresowani winni składać oferty opatrzone własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 2/22, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem zbioru ruchomości przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda ruchomości podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Szczegółowy Regulamin sprzedaży stanowi załącznik nr 4. Wiecej informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz e-mail. [email protected].