Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Jastrzębskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt WA2M/GUp-s/486/2022, sprzeda w trybie z wolnej ręki samochód osobowy marki Toyota Yaris, rok produkcji 2005, 1364,00 cm3 diesel o przebiegu 392836 o numerze rejestracyjnym WA8566E, za cenę nie niższą niż 6.700,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka: Biuro syndyka Małgorzata Jarosińska, ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: [email protected]w terminie do dnia 07 lutego 2023 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA2M/GUp-s/486/2022.

W przypadku zainteresowania nabyciem samochodu przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, poinformuje pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny, a następnie sprzeda samochód podmiotowi oferującemu najwyższą cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu: 501-541-541 lub adresem e-mail: [email protected].