Syndyk masy upadłości Adama Więch osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 350/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości rolnej gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych: 134 i 243, położone w miejscowości Nowy Jadów, gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, powierzchnia gruntu 20000 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00070896/0 za cenę nie niższą niż 139.500,00 zł ( słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset ) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 czerwca 2021 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura syndyka listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2021 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.