Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Krawczyńkiej w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt WA2M/GUp-s/529/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki ½ udziału w prawie własności do samochodu osobowy marki Chrysler Pacyfica roczni 2005, o nr rejestracyjnym: WJ9903E, VIN: 2C4GM684X5R320193, za cenę nie niższą niż 8.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka Syndyk Małgorzata Jarosińska ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: a.rejdych@jarosinski.com w terminie do dnia 20 marca 2023 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA2M/GUp-s/529/2022

W przypadku zainteresowania nabyciem udziału w aucie przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda udział w aucie podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka.