Syndyk masy upadłości Huberta Kwiecińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda pakiet 200 (dwustu) udziałów w spółce Europa Express City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000141711, REGON: 010020940, NIP: 5260024230) o wartości nominalnej 200.000,00 zł.
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] w terminie do dnia 25 maja 2021 r.