Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1754/20 sprzeda:

  1. pakiet 60 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł w spółce Investment Project I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-802) przy ul. Łabędziej 19 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000406942, posługującą się numerem NIP 7010331216, REGON 145948838.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 100,00 zł. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Termin na składanie ofert – 28 lipca 2021 r.