Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 94/20 sprzeda

500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, łącznie 50.000,00 zł – stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki ARQ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 56 lok. 202, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483963, NIP 0000483963, REGON 221982779 za cenę nie niższą niż 8.409,24 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Termin na składanie ofert – 18 kwietnia 2022 r.