Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  Krzysztofa Świerczewskiego sygn. akt. XIX GUp 667/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki 99 udziałów o wartości nominalnej 49.500,00 zł w spółce ALCABALA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-548 Warszawa, ul. Czarnieckiego 19, wpisanej do rejestru pod numerem KRS 0000168244, za cenę nie niższą niż 500,00 zł. Oferty proszę składać do dnia 16 lipca 2020 roku. 

Wszelkie pytania oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej a,[email protected].  

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.