Syndyk masy upadłości Radosława Krawczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach postępowania upadłościowego w sprawie o sygnaturze akt XIX GUp 865/20 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki pakietu 45 udziałów o łącznej wartości 4.500,00 zł w spółce Yeti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-774) przy ul. Wojnickiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000419037, NIP:1132855495, REGON: 016308620 za cenę nie niższą niż 1,00 zł. 

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 17:00 na adres e-mail: [email protected].