Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Konrada Kossowskiego w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/738/2022 sprzeda pakiet 34 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.700,00 zł, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego spółki Global Gastro Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000531797, za cenę nie niższą niż 4.941,24 zł;

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 20 sierpnia 2023 r.