Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiktora Gołaszewskiego w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/631/2023 sprzeda pakiet 20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł, stanowiących 20 % kapitału zakładowego spółki Projekt Żurawia sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, KRS 0000663285, za cenę nie niższą niż 0,75 zł. 

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 31 sierpnia 2023 r.