Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Dmochowskiej sygn. akt. X GUp 1000/17 sprzeda w trybie z wolnej ręki pakiet 20 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł w spółce SOLUBIS Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (03-185) przy ul. Myśliborskiej 21 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000460982. Pakiet 20 udziałów stanowi 50 % w kapitale zakładowym półki, za cenę nie niższą niż 50,00 zł.

Wszelkie pytania oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].