Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Ogryzko sprzeda z wolnej ręki:

(i) należność w wysokości 33.098,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi wobec Piotra Kłosa zasądzoną prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w dniu 25 stycznia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt. I Nc 524/11 wchodzącą w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 100,00 zł;

oraz

(ii) należność w wysokości 30.660,84 zł wobec Spółki Darfrost Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy z tytułu niezapłaconych faktur. Postępowanie wobec Spółki Darfrost Plus Sp. z o. o. zostało umorzone (z informacji jakie posiada syndyk wynika iż ww. spółka nadal prowadzi działalność gospodarczą) wchodząca w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 500,00 zzł.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży będą obciążały kupującego.

Oferty oraz zapytania proszę przesyłać na adres email: [email protected]Ogryzko – opinia wierzytelność