Syndyk sprzeda udziały w Spółce Flying Fish Consulting

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Owcarza w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych...

Syndyk sprzeda udziały w Spółce

Syndyk masy upadłości Radosława Krawczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach postępowania upadłościowego w sprawie o sygnaturze akt XIX GUp 865/20 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki pakietu 45...

Syndyk sprzeda udziały w Spółce

Syndyk masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda pakiet 100 udziałów wchodzących w skład masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS o, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Premium Food...