Syndyk sprzeda nieruchomość

Syndyk masy upadłości Adama Więch osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 350/20), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości rolnej gruntowej niezabudowanej,...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Otowcku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Kałowskiego sygn. akt XIX GUp 125/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej...

Syndyk sprzeda nieruchomości w Ząbkach

Syndyk masy upadłości Grażyny Sobierajskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 16B, 05-091 Ząbki, posługującej się numerem PESEL 6310300620, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem...