Syndyk sprzeda nieruchomości w Borkach

Syndyk masy upadłości Beaty Niebrzegowskiej w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posługującej się numerem PESEL 80061804724, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem Rejonowy dla m.st....

Syndyk sprzeda nieruchomość w Łomiankach Dolnych

Syndyk masy upadłości Marka Chackiewicza, sygn. akt XIX GUp 1755/20 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 2/18w prawie własność nieruchomości położonej w miejscowości Łomianki Dolne, działka ewidencyjna nr 429/10 o pow. 1.482...