Syndyk sprzeda nieruchomość

Syndyk masy upadłości Wolska Aparthotel sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (01-258) przy ul. Wolskiej 165, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla...

Syndyk sprzeda nieruchomość

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Fiodorowskiego PESEL 58062602450 NIP: 5251699359 sygn. akt XIX GUp 752/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

Syndyk sprzeda elektronikę

Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy...